Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

K.v.K. nr. 17229816 BTW nr NL001252017B22


Art.1  De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken

1.1      De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurs certificaat.

1.2      Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten betaald zijn.

1.3      De cursist legt het examen in principe af met de auto waarin de rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist  het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4      De rijles moet volledig worden benut voor de leerling.

1.5      De rijschool heeft voor het geval zich iets voordoet  waardoor zij ten opzichte van de cursist  aansprakelijk is een  goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6      Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden , dan wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij langdurige opschorting wordt een vervangende instructeur gezocht. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Art.2 De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1      Om lessen te volgen moet je 16.5 jaar of ouder zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2      De cursist dient op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen. In geval van vertraging openbaar vervoer zal er 50% van de les in rekening gebracht worden.

2.3      De cursist kan een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient hij/zij echter minimaal 48 uur van te voren te melden, nadien worden de kosten van de les altijd volledig in rekening gebracht.

2.4      De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische of psychische toestand, medicijn- alcohol- of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool. Indien de cursist iets verzwijgt over hetgeen in Art.2 punt  2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te staken zonder enige restitutie van lesgelden.

2.5      Bij schade ontstaan als gevolg van de in Art.2 punt 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Art.3 Betalingsvoorwaarden

3.1      Betalingen zijn bij het volgen van losse lessen alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2      Voor betalingen van lespakketten dienen de betalingen te geschieden binnen de termijn zoals op de factuur vermeld staat. Wanneer hier niet aanvoldaan wordt dan worden de lessen opgeschort, danwel stopgezet.

3.3      De rijschool hanteert bij niet tijdige betalingen de volgende procedure: bij een betalingsachterstand in de termijnbetaling van Pakket A krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge herinnering en de gelegenheid om alsnog binnen 7 dagen de betaling te voldoen. Wanneer dezebetaling achterwege blijft heeft de rijschool het recht om de lessen te staken of op te schorten totdat de factuur voldaan is.

3.4     Bij een betalingsachterstand heeft de rijschool het recht de  wettelijk toegestane rente over het verschuldigde bedrag te berekenen.

3.5     Mocht  om in 3.3 genoemde reden en na het staken of opschorten van de lessen toch nog een betalingsachterstand zijn ontstaan, dan behoudt zich de rijschool het recht voor om een incassobureau in te schakelen. De hiervoor extra te maken kosten komen voor rekening van de cursist.

3.7     Retourbetaling bij vroegtijdige beëindiging van een rijles pakket A of B is niet mogelijk.

Bij een onderbreking tijdens de rijopleiding voor een periode langer dan 3 maanden kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het resterende pakket.

Art.4 Praktijkexamen

4.1      Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. Het reeds betaalde examen kan niet worden terugbetaald.

4.2      Mocht het rijexamen niet door gaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Art.5 Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst

5.1      De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomst te doen ontbinden als:

5.1.1  De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie art.2.5)

5.1.2  De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2      Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt, kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De rijschool zal het te verrekenen tegoed aan de cursist terugbetalen.

5.3      De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische redenen waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De cursist dient een geldige dokterverklaring te kunnen overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten à € 150,00 aan de cursist terugbetalen.

5.4      De rijschool is gerechtigd, zonder restitutie,  de rijopleiding te beëindigen als blijkt dat de verstandhouding tussen beide partijen de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt.

Art. 6 Aanvullende afspraken

6.1      De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2      Echter deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Art. 7 Lespakketten

7.1      Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot zij/hij klaar is voor het praktijkexamen. Dit steeds in overleg met de rijschool.

Art 8. Vrijwaring

8.1      Als de cursist tijden de rijles of het examen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a.        De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor de boetes en schade veroorzaakt aan derden.

b.        Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.

c.        Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Wanneer na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.

d.        Het is ook verboden om medicijnen te gebruiken waardoor de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat vermeld op de verpakking. Ook hierbij kan de cursist na een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. De cursist dient contact op te nemen met de rijschool wanneer hij/zij dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2      De rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gekregen, uitgesproken door de rechter. In dat geval mag de cursist ook geen lesauto besturen. Wanneer de cursist dit verzwijgt en toch rijlessen neemt zal hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes of schade veroorzaakt aan derden.

Art.9 Lesovereenkomst

9.1      Door betaling van het volledige factuurbedrag of het eerste termijnbedrag zoals op de factuur vermeld staat, geldt betreffende factuur als lesovereenkomst en verklaart cursist akkoord te gaan met bovengenoemde leverings- en betalingsvoorwaarden.

Art.10 Algemene voorwaarden.

9.1   Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.